TURid


NR. KALLENAVN ANTALL
1ARNE K
1
2OLE V
1
3GRETHE E
1
4VIGDIS F K
1
5ANNE LISE K L
1
6BORGHILD S
1
7FRIDTJOF T
1
8GUNNAR A
1
9SIGRID A
1
10ANNLAUG F
1
11ASTRID K
1
12KARI L
1
13SYLVI S
1
14KRISTIN V.
1
15FRANK C
1
16VIGDIS A
1
17KARI H
1
18BRK
1
19RANNVEIG M
1
20GRETE S
1
21BERIT V
1
22ELI K H
1
23ERNA B
1
24EGIL H
1
25BOK
1
26KÅRE N
1
27KRISTINE T
1